فهرست

مقدمه

بخش اول – هندسه ترسیمی

فصل اول – هدسه ترسیمی

1-1- نمایش صفحات تصویر و شناسایی فرجه ها

2-1- نقطه در فرجه اول

3-1- نقاط خاص

فصل دوم – خط

1-2- تعریف خط

2-2- آثار خط

3-2- خطوط خاص

4-2- دوران

فصل سوم – صفحه

1-3- حالتهای مختلف نمایش صفحه

2-3- نمایش صفحه به وسیله آثار آن

3-3- حاتهای مختلف صفحه نسبت به صفحات تصویر

4-3- حالتهای مختلف صفحه محدود نسبت به صفحات تصویر

5-3- اندازه واقعی صفحات خاص

فصل چهارم – رابطه نقطه و خط و صفحه نسبت به یکدیگر

1-4- بررسی وضع نقطه و خط

2-4- بررسی وضع نقطه و صفحه

3-4- بررسی وضع دو خط نسبت به یکدیگر

4-4- بررسی وضع خط و صفحه نسبت به یکدیگر

5-4- صفحه و صفحه

فصل پنجم – ترسیمات صفحه

1-5- رسم مماس بر دایره از نقطه معلوم

2-5- رسم دایره با شعاع معلوم بر دو خط معین

3-5- رسم دایره با شعاع معلوم R بر یک خط و یک قوس معین

4-5- رسم دایره ای به شعاع R مماس خارجی

5-5- رسم دایره ای به شعاع R مماس داخلی بر دو دایره به شعاعهای 1R و 2

6-5- ترسیم مماس داخل و خارج بر دو دایره معین

7-5- رسم بیضی

8-5- مارپیچ ارشمیدس

فصل ششم – ترسیم اثر برخورد صفحه و جسم در حالت خاص

1-6- ترسیم فصل مشترک برخورد صفحات خاص با چند وجهی ها

2-6- ترسیم فصل مشترک برخورد صفحات خاص با استوانه

3-6- ترسیم فصل مشترک برخورد صفحات خاص با هرم قائم

4-6- ترسیم فصل مشترک حاصل از برخورد صفحه افقی و مخروط قائم

5-6- ترسیم فصل مشترک برخورد صفحات خاص با کره

فصل هفتم - ترسیم فصل مشترک برخورد اجسام

مرو صفحه

2-7- روش دوایر مرکزی ( روش خاص )

مرکزی ( ساچمه ای )

4-7- ترسیم فصل مشترک مخروط در حالت خاص

5-7- ترسیم فصل مشترک برخورد استوانه با کره

فصل هشتم – گسترش احجام مستوی و یک انحنایی و دو انحنایی

1-8- تعریف

2-8- گسترش منشورها

3-8- ترسیم گسترش هرم قائم

4-8- گسترش استوانه

5-8- گسترش زانویی چند پارچه

6-8- گسترش مخروط

7-8- گسترش کره

بخش دوم – کیفیت سطح و تولرانسها

فصل نهم – کیفیت سطح

1-9- مقدمه

2-9- معیارهای تعیین زبری سطح

فصل دهم – علائم قدیمی مشخص نمودن کیفیت سطح

1-10- تعریف زبری سطح به روش مثلث

2-10- جدول تعیین زبری به روش مثلث

فصل یازدهم – کاربرد علائم کیفیت سطح در نقشه

1-11- معرفی علائم و مشخصات

2-11- مشخصات ویژه کیفیت سطح

3-11- موقعیت علائم شاخص کیفیت سطح

4-11- جدول تعیین زبری

5-11-مقایسه علائم

فصل دوازدهم – تولرانسهای ابعادی

1-12- مقدمه

2-12- اندازه اسمی

3-12- تولرانس

4-12- جدول مقادیر اصلی تولرانس

فصل سیزدهم – انطباقات

1-13- تعریف انطباق قطعات

2-13- مفهوم میله در انطباقات

3-13- سوراخ

4-13- انطباق بازی دار

5-13- انطباق عبوری

6-13- انطباق پرسی

7-13- دستگاه انطباقی ثبوت سوراخ « سوراخ مبنا »

8-13- دستگاه انطباقی ثبوت میله « میله مبنا »

فصل چهاردهم – تولرانسهای هندسی

1-14- تعریف

2-14- جدول علائم و خواص تولرانسهای هندسی

3-14- علائم و نشانه ها

4-14- نحوه تولرانس گذاری در نقشه

5-14- مبناها

6-14- اندازه های دقیق تئوری

7-14- خواص و کاربرد تولرانسهای هندسی

فصل پانزدهم – اندازه گذاری اجرایی

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ساعت 3:58 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |